SMReda

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zarząd

Szczegółowy zakres zadań i działania Zarządu Spółdzielni określa: Rozdział 4. § 63 Statutu Spółdzielni.

Zarząd:
Marian Adam Lewandowski Prezes
Krzysztof Kościuk Z-ca prezesa