SMReda

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Statut

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Spółdzielni pod nr KRS 0000102503
Zarejestrowanie Statutu w Sądzie – postanowienie z dnia 24.01.2008 r.

wersja do ściągnięcia PDF: tutaj


STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„REDA” W REDZIE

DZIAŁ PIERWSZY
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

§ 1.

Spółdzielnia nosi nazwę : Spółdzielnia Mieszkaniowa „REDA” zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2.

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Reda.
Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3.

Spółdzielnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z .1995 r. Nr 54, poz. 288 z póĽn.zm.), zwanej „Prawem spółdzielczym” ( w skróceniu „Pr. Spółdz.”) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4 , poz. 27, zwanej w skróceniu: „u.s.m”, nr 54, poz. 572; 69 poz. 724, z 2002 nr 240 poz. 2058) i innych ustaw.

§ 4.

Spółdzielnia może zakładać związki spółdzielcze i przystępować do takich związków z poszanowaniem zasad określonych w Prawie spółdzielczym, uczestniczyć w spółkach cywilnych i handlowych oraz zawierać umowy o współpracy z innymi osobami.

Rozdział 2. Cel i przedmiot działalności Spółdzielni

§ 5.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, a także ich potrzeb gospodarczych i kulturalnych oraz innych potrzeb bytowych.

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków własnościowych praw do lokali lub odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów lub ustanowienia własnościowych praw do tych domów,
udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
Ponadto Spółdzielnia może:
zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków,
zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości,
nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
prowadzić zakłady produkcji pomocniczej, zakłady budowlano-remontowe i pogotowie spółdzielcze,
budować lub nabywać domy mieszkalne, lokale użytkowe, urządzenia i budynki oraz budowle pomocnicze, gospodarcze i inne niezbędne dla realizacji tych celów,
wydzierżawiać członkom i innym osobom grunty stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym,
zaciągać kredyty, również w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych Spółdzielni,
Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 5.
Prowadzi zakłady produkcji pomocniczej i remontowo-budowlane.
Prowadzi działalność społeczno-wychowawczą.

DZIAŁ DRUGI
CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Rozdział 1. Powstanie członkostwa w Spółdzielni.

§ 7.

Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, choćby nie miały zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
Członkami Spółdzielni mogą być także osoby prawne, jednakże nie może im przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 8.

Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji, która pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów.
W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

§ 9.

O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd mając na uwadze możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych w ramach programu budownictwa mieszkaniowego.

§ 10.

Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut są członkami Spółdzielni od chwili jej zarejestrowania Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęcia Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.
Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia do Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomienie to powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.
Odwołanie, o którym mowa w ust 3 powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóĽniej w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki członków Spółdzielni.

§ 11.

Członkowi Spółdzielni przysługuje:
czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni
prawo do pełnego korzystania z wszelkich świadczeń Spółdzielni,
prawo zgłaszania wniosków w sprawach związanych z przedmiotem działania Spółdzielni w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej w granicach uwarunkowań finansowych Spółdzielni.
prawo otrzymywania informacji o sposobie załatwienia wniosków w pkt 3.
Ponadto członek Spółdzielni ma prawo do:
zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności, lokalu lub własnościowego prawa do lokalu,
zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
żądania zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego i użytkowego,
udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli Członków),
korzystania wraz z osobami z nim zamieszkałymi ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń Spółdzielni oraz jej usług,
żądania odpisu statutu oraz prawo zaznajamiania się z regulaminami wydanymi na jego podstawie,
odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,
żądania, w trybie przewidzianym w statucie, zwołania Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków),
otrzymania, z poszanowaniem zasad określonych w statucie, informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków),
zaskarżania do sądu powszechnego uchwał Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu.

§ 12.

Członek Spółdzielni jest zobowiązany do:
przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów,
wniesienia wkładu mieszkaniowego , wkładu budowlanego lub garażowego,
niezwłocznego zawiadamiania Spółdzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem,
terminowego uiszczania opłaty za używane lokale oraz wydatków związanych i z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
przejawiania troski o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowania i zabezpieczenia jej mienia,
utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie technicznym,
przystąpienia w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy członek Spółdzielni zgłosi żądanie, o którym jest mowa w art. 39 ust 1 u.s.m,
korzystania wraz z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób me utrudniający korzystanie z nich innym członkom,
zezwolenia – na żądanie Spółdzielni – na wejście do lokalu w razie konieczności sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego , przeprowadzenia konserwacji, remontu, modernizacji, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, wyposażania budynku, jego części oraz poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia lub instalacje – w tym niezwłocznie w razie awarii,
uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów
Rozdział 3. Opłaty członkowskie.

§ 13.

Wpisowe wynosi 100%, a udział 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników – ustalonego przez właściwego Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
W przypadku śmierci członka, pozostałym po nim małżonkowi i zstępnym wysokość wpisowego i udziału obniża się o 70%.

§ 14.

Członek Spółdzielni – osoba fizyczna ubiegający się o lokal mieszkalny, użytkowy, garaż lub miejsce postojowe obowiązany jest zadeklarować co najmniej 1 udział, a członek Spółdzielni osoba prawna – co najmniej 5 udziałów.

§ 15.

Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Nie wpłacenie wpisowego lub udziałów w ustalonym terminie stanowi podstawę do wykluczenia ze Spółdzielni.

§ 16.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.
W deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni członek może wskazać osobę, której Spółdzielnia po jego śmierci obowiązana jest wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§ 17.

W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały byłemu członkowi lub osobie przez niego wskazanej. Zwrot kwoty wpłaconej na udziały powinien być dokonany równocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.

Rozdział 4. Ustanie członkostwa w Spółdzielni.

§ 18.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje w razie:
wystąpienia,
wykluczenia,
wykreślenia z rejestru członków,
śmierci członka albo ustania osoby prawnej.

§ 19.

Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 20.

Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego.
Podstawę wykluczenia może stanowić w szczególności:
świadome działanie na szkodę Spółdzielni, a zwłaszcza niszczenie jej mienia lub innego mienia, którym zarządza Spółdzielnia,
nie wpłacenie w terminie wpisowego lub zadeklarowanego udziału, zaleganie z zapłatą opłat i wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz w innych kosztach zarządu za co najmniej trzy okresy płatności,
nie wpłacenie w ustalonym terminie wymaganego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,
systematyczne niewypełnianie obowiązków statutowych lub poważne naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub innych uchwał organów Spółdzielni,
niewłaściwe korzystanie z lokalu, dewastowanie go, dokonywanie zmian jego przeznaczenia oraz innych zmian bez uzyskania przewidzianego prawem pozwolenia,
poważne wykroczenie przeciwko zasadom współżycia społecznego,
świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,
złośliwe lub uciążliwe naruszanie spokoju i porządku w miejscu zamieszkania,
utrata wkładu lub prawa do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym

§ 21.

Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków, a zwłaszcza w razie zbycia prawa do lokalu.

§ 22.

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 23.

Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka
Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia. Zawiadomienie powinno być poręczone co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

§ 24.

Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręcza członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia W tym ostatnim wypadku mają zastosowanie przepisy § 29.

§ 25.

Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popierania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli Członków), jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.

§ 26.

O terminie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod wskazanym przez niego adresem, na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Jeżeli zainteresowany, prawidłowo powiadomiony o terminie nie przybędzie, to Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli Członków) może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.
O uchwale Warnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
Rozdział 5. Postępowanie wewnątrz-spółdzielcze.

§ 27.

Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio wyższego.
Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o prawie odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu.

§ 28.

Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatruje Rada Nadzorcza najpóĽniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia Odpis uchwały Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia zobowiązana jest doręczyć członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna
Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) w ciągu 30 dni od jej doręczenia z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli Członków), jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
Uchwała Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli Członków) jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

§ 29.

Uchwały organów Spółdzielni, których doręczenie przewiduje statut, powinny być doręczone członkom pisemnie listami poleconymi lub za pokwitowaniem.
Spółdzielnia doręcza członkom pisma na wskazany przez członka adres do akt członkowskich. Pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu lub nie odebrane mimo próby doręczenia listem poleconym uważa się za doręczone prawidłowo. W takim wypadku dniem doręczenia jest dzień zwrotu przesyłki przez pocztę.

§ 30.

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóĽnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

DZIAŁ TRZECI
ORGANY SPÓŁDZIELNI

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 31.

Organami Spółdzielni są:
Zebranie Przedstawicieli Członków,
Rada Nadzorcza,
Zarząd,
Zebrania Grup Członkowskich

§ 32.

Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w § 31 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 33.

Kandydaci do Zarządu lub Rady Nadzorczej, przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych, składają oświadczenia, że nie naruszają zakazu konkurencji, o których mowa w § 73 statutu.

§ 34.

Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

§ 35.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, przy wyborach do organów i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale (kandydatowi).

§ 36.

Członkowie osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli Członków) oraz w Zebraniu Grupy Członkowskiej biorą one udział przez swoich przedstawicieli.

Rozdział 2. Zebranie Przedstawicieli Członków

§ 37.

Zebranie Przedstawicieli Członków jest najwyższym organem Spółdzielni zastępującym Walne Zgromadzenie członków. Walne Zgromadzenie jest zawsze zastępowane przez Zebranie Przedstawicieli Członków, jeżeli ilość zrzeszonych członków Spółdzielni przekroczy liczbę 150.
Przedstawiciele członków wybierani są przez Zebrania Grup Członkowskich. Ilość przedstawicieli reprezentujących daną grupę członkowską ustala się według proporcji: jeden przedstawiciel wybierany na pełną liczbę 30 członków i przy zachowaniu zasady reprezentacji każdej grupy członkowskiej przez co najmniej jednego przedstawiciela.

§ 38.

Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata. Ustępujący przedstawiciele mogą być wybierani ponownie.
Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust 1.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji,
odwołania przez organ dokonujący wyboru albo cofnięcia pełnomocnictwa w przypadku przedstawiciela osoby prawnej,
ustania członkostwa
Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru, do końca kadencji, innego przedstawiciela.
Przedstawiciele członków mogą brać udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków tylko osobiście.
Osoby prawne biorące udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni.

§ 39.

W obradach Zebrania Przedstawicieli Członków mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.

§ 40.

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli Członków należy:
uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej i kulturalnej,
rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
rozpatrywanie wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub jej likwidacji,
rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji,
uchwalanie zmian Statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie,
wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków i regulaminu Rady Nadzorczej, 13) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

§ 41.

Zebranie Przedstawicieli Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni także na żądanie:
Rady Nadzorczej,
przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni,
Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania.
W przypadkach wskazanych w ust2, Zebranie Przedstawicieli Członków zwołuje się w takim terminie, aby mogło ono odbyć się w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania, a jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 42.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielnia zawiadamia pisemnie przedstawicieli, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
Pozostali członkowie Spółdzielni powinni być zawiadamiani przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Zarządu oraz na klatkach schodowych wszystkich budynków, w których zamieszkują lub z których korzystają członkowie Spółdzielni przynajmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
Uprawnieni zgodnie z §41 ust 2 do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Członków.
W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Spółdzielni, w sposób określony w ust 1 na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 43.

Zebranie Przedstawicieli Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom, w terminach i w sposób określony w paragrafach poprzedzających. Wyjątek od tej zasady określa art 49 § 4 Prawa spółdzielczego.
Zebranie Przedstawicieli Członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Zebrania Przedstawicieli Członków, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§ 44.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
Kwalifikowana większość głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał:
o zmianie statutu, połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią, odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan likwidacji – 3/4 głosów.
Głosowanie na Zebraniu Przedstawicieli Członków odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru Rady Nadzorczej i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zebraniu Przedstawicieli przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
Uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

§ 45.

Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu; na tej samej podstawie uchwałę zaskarżyć może również Zarząd Spółdzielni. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

§ 46.

Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

§ 47.

Obrady Zebrania Przedstawicieli Członków otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
Zebranie Przedstawicieli Członków wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania Przedstawicieli Członków.
Z obrad Zebrania Przedstawicieli Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.
Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

Rozdział 3. Rada Nadzorcza

§ 48.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Rada Nadzorcza składa się z 9 osób wybranych przez Zebranie Przedstawicieli Członków spośród członków Spółdzielni.
Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 49.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej.

§ 50.

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków do zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków odbywanego w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.

§ 51.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
odwołania większością 2/3 głosów przez Zebranie Przedstawicieli Członków,
pisemnego zrzeczenia się mandatu,
ustania członkostwa w Spółdzielni,
odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.

§ 52.

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższe Zebranie Przedstawicieli Członków dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Nadzorczej – innego członka Rady Nadzorczej.

§ 53.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
dokonywania okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnie praw jej członków,
przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni,
składanie Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni, przy takich czynnościach do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
wybór i odwołanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
uchwalenie regulaminu Zarządu,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,
zwoływanie Zebrania Przedstawicieli Członków w warunkach określonych w statucie
podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz nadzór nad wykonaniem zadań polustracyjnych,
uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
podejmowanie uchwał w związku z badaniem sprawozdania finansowego pod względem rzetelności i prawidłowości,
uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni,
uchwalenia zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokale mieszkalne, użytkowe (w tym garaże) i domy jednorodzinne,
uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
uchwalenie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno-finansowych inwestycji realizowanych w celu sprzedaży mieszkań,
uchwalenie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
uchwalenie regulaminu określającego zasady uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,
uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
uchwalenie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,
uchwalanie regulaminu obrad Grup Członkowskich,
uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Zebrania Przedstawicieli Członków,
określenie lokali do wynajmowania i określenie kryteriów wyboru najemców,
podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

§ 54.

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi oraz dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Zebraniu Przedstawicieli Członków oraz Zebraniom Grup Członkowskich.

§ 55.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 56.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.

§ 57.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

§ 58.

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe.

§ 59.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, (ryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

Rozdział 4. Zarząd.

§60.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 61.

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w składzie nie przekraczającym 3 osób.
Prezes powinien posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje, tj. odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

§ 62.

Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i wymaga pisemnego uzasadnienia.
Zebranie Przedstawicieli Członków może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, że w myśl postanowienia statutu wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza
Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania albo umowy o pracę.
Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska pracy przysługuje Zarządowi.

§ 63.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji – uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w statucie, innym organom Spółdzielni, w szczególności:
kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem własności domów lub lokali oraz zawieranie umów o Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, o własnościowe prawo do lokalu oraz o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży i miejsc postojowych oraz o budowę tych lokali,
sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
sporządzenie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli Członków,
zwoływanie zebrań grup członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków,
ustalanie porządku obrad na Zebranie Przedstawicieli Członków po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
udzielanie pełnomocnictw,
współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

§ 64.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej (Zebraniom Grup Członkowskich) i Zebraniu Przedstawicieli Członków.

§ 65.

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 66.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach; w okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swe funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 67.

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik
Oświadczenia, o których mowa w ust 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.
Rozdział 5. Zebrania Grup Członkowskich.

§ 68.

Grupy Członkowskie tworzone są spośród członków Spółdzielni.
Kryterium przynależności do Grupy Członkowskiej stanowi miejsce zamieszkania członków – osób fizycznych, a w przypadku prawa do lokali użytkowych, w tym garaży – położenie tych lokali.

§ 69.

W zebraniu grupy członkowskiej uczestniczą członkowie zamieszkali na terenie objętym działaniem grupy członkowskiej, oraz przedstawiciele członków – osób prawnych, których lokale użytkowe lub garaże znajdują się na tym terenie. Osoba prawna może delegować swojego przedstawiciela do udziału w zebraniu jednej z wybranych grup członkowskich. Odrębne grupy członkowskie są tworzone spośród członków oczekujących na mieszkania.
Podziału członków Spółdzielni na określone grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza przed każdym Zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Członków, biorąc za podstawę liczbę członków Spółdzielni według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym odbędą się zebrania grup członkowskich.
Zebrania grup członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni co najmniej raz w roku w I lub w II kwartale, zawiadamiając imiennie wszystkich członków danej grupy, a w szczególności członków oczekujących na mieszkania lub wywieszając ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w budynkach zlokalizowanych na terenie działania grupy członkowskiej przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania, z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad.
Zebranie grupy członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej. Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie z podaniem celu zebrania, do Zarządu Spółdzielni. W takim przypadku zebranie grupy członkowskiej należy zwołać w taki sposób, aby mogło się odbyć najpóĽniej w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym zebraniu grupy członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

§ 70.

W przypadku gdy członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do kilku lokali członek deklaruje przynależność do określonej Grupy, a w braku jego oświadczenia decyduje Rada Nadzorcza.
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w zebraniu jednej Grupy Członkowskiej.
Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje jeden głos bez względu na ilość wniesionych udziałów.

§ 71.

Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:
wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni,
rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.

§ 72.

Tryb obradowania, wyrażania opinii i wniosków na Zebraniach Grup Członkowskich oraz wyboru i odwoływania przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Rozdział 6. Zakaz konkurencji

§ 73.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu w związku małżeńskim nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności wykonywać usług i dostaw na rzecz Spółdzielni oraz uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni.

§ 74.

W czasie dokonywania wyborów Rady Nadzorczej i Zarządu kandydaci zobowiązani są złożyć jednocześnie oświadczenie dotyczące posiadania biernego prawa wyborczego, tj. że spełniają warunki określone w § 73.
Naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w ust 1 stanowi podstawę:
odwołania członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach,
zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności członka Rady,
odpowiedzialności odszkodowawczej w razie powstania szkody w majątku Spółdzielni.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej podejmuje Rada Nadzorcza. Zawieszenie wymaga większości 2/3 głosów.
Zebranie Przedstawicieli Członków na najbliższym posiedzeniu rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądĽ odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

DZIAŁ CZWARTY
TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 75.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, a także do miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

Rozdział 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 76.

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
7. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni – osoby prawnej.
9. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądĽ jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
10. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóĽniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 77.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie,
określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 78.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w §77 pkt. 1 bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 79.

W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia
Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 80.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w statucie. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

§ 81.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkówy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 82.

Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.
Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Przepis ust 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 83.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 82, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: dzieciom i innym osobom bliskim.
W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa w § 82, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust 1 i 2 , konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 84.

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 85.

Na pisemne żądanie członka i po wniesieniu przez niego wkładu budowlanego Spółdzielnia obowiązana jest w terminie 3 miesięcy dokonać przekształcenia przysługującego mu prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe.

Rozdział 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
(domu jednorodzinnego)

§ 86.

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 87.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne.
Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 88.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie,
określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 89.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię – zgodnie z warunkami umowy.

§ 90.

Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu”. Ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 91.

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 92.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu dokona zbycia prawa, a jeden z nabywców złoży deklarację członkowską. W tym wypadku prawo wygasa, gdy odmowa przyjęcia tej osoby na członka Spółdzielni stanie się ostateczna, a od dnia ustania członkostwa upłynęło 6 miesięcy. Nabywca może, w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia o ostatecznej odmowie Spółdzielni, wystąpić do sądu o nakazanie przyjęcia go w poczet członków Spółdzielni.
W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepis § 87 ust 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
W wypadku wykluczenia lub wykreślenia członka termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust 1, biegnie od dnia, w którym uchwała o pozbawieniu członkostwa stała się ostateczna.

§ 93.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, 'powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust 1 stosuje się odpowiednio.

§ 94.

W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy; w takim wypadku stosuje się przepis § 87 ust 5i6.

§ 95.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy § 94 ust 2 . W razie odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni przysługuje mu roszczenie o zwrot złożonej rękojmi.

§ 96.

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądĽ jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóĽniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 97.

Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
Rozdział 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

§ 98.

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażach wielostanowiskowych Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego , garażu, miejsca postojowego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego, zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.

§ 99.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa Jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 100.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym
Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.
Rozdział 4 Odrębna własność lokata

§ 101.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie.
określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 102.

Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 101, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym, albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego cześć i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy.
Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 103.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

§ 104.

Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a spółdzielnią najpóĽniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóĽniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 105.

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§106.

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust 1.

§ 107.

Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 108.

Właściciel lokalu nie będący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu.

§ 109.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 110.

Przepisy § 101-109 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
Rozdział 5. Najem lokalu

§ 111.

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, do których nie może ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, ze względu na jego cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu.
Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust 1 członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.
Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.
Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.
Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 112.

Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym.
Dobór najemców lokali użytkowych następuje według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.
Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.

DZIAŁ PIĄTY
WKŁADY

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 113.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego , własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust 1, rozumie się część kosztów inwestycji, w ramach której budowany jest lokal członka, rzeczywiście poniesionych i przypadających na jego lokal.
Ustalanie kosztów budowy lokalu dokonuje się w dwóch etapach:
wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej danej inwestycji,
ostatecznie – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych.

§ 114.

Przy ustalaniu kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji Spółdzielnia i zobowiązana jest w szczególności uwzględnić:
zakres rzeczowy realizowanej inwestycji,
sposób ewidencjonowania kosztów, tj. kosztów które mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich).
zasady rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali użytkowych, jeśli takie są w budynku mieszkalnym.
Szczegółowe zasady ustalania kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji uchwala Rada Nadzorcza przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o umowę zawartą pora między Spółdzielnią, a Generalnym Realizatorem Inwestycji zasady wnoszenia wkładu, ich wysokość oraz zasady rozliczania kosztów inwestycji określa umowa pomiędzy zainteresowaną osobą, a Generalnym Realizatorem Inwestycji. Podstawę jej zapisów stanowi umowa zawarta pomiędzy Generalnym Realizatorem Inwestycji a Zarządem Spółdzielni.

Rozdział 2. Wkłady mieszkaniowe.

§ 115.

Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na lokal członka a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego sfinansowana została z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu członka, obowiązany jest on uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
Członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące wcześniej innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
W wypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zobowiązany jest uzupełnić wkład mieszkaniowy, według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.
Rozliczenia z tytułu wkłada mieszkaniowego.

§ 116.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztu budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi lub innej osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, w przypadkach:
ustania członkostwa w okresie oczekiwania na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
wygaśnięcia roszczeń o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o budowę lokalu w braku uprawnionych osób bliskich, o których mowa w § 82 statutu.
Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust 1, nie może być wyższy od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

§ 117.

Roszczenie o wypłatę wkładu mieszkaniowego albo jego części staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą.

§ 118.

Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z wkładu mieszkaniowego wszelkich wierzytelności przysługujących jej wobec członka, w tym również z tytułu opłat za używanie lokalu oraz kosztów odnowienia lokalu.

§119.

Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego następuje na dzień wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a gdy prawo to jeszcze nie zostało ustanowione – na dzień ustania członkostwa

§ 120.

Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

§ 121.

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej zgodnie z § 115 ust 1 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu wzrosła wartość rynkowa lokalu członek zawierający umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu w dacie ustanowienia nowego prawa.

Rozdział 4. Wkłady budowlane.

§ 122.

Wkład budowlany wnosi członek ubiegający się o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.
Wkładem budowlanym jest kwota odpowiadająca całości kosztów budowy przypadającą na lokal członka Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 123.

Członek ubiegający się o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości i w terminach określonych w umowie o budowę lokalu i według zasad określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 5. Rozliczenia z tytułu wkładu budowlanego

§ 124.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię.
Zwartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
Zwartości wkładu budowlanego potrąca się wierzytelności spółdzielni z tytułu zaległości w opłatach za lokal oraz kosztów odnowienia lokalu.
Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu.

§ 125.

W wypadku gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie prawa do lokalu z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni na Spółdzielnię.
Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy.
Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej równowartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 124 oraz z tytułu obciążenia hipoteką.

§ 126.

Równowartość własnościowego prawa do lokalu ustala się na dzień wygaśnięcia tego prawa.
Osoba uprawniona nie może domagać się wypłaty należności, o której mowa w § 124 przed upływem miesiąca od dnia wydania lokalu Spółdzielni w stanie wolnym oraz przed przekazaniem lokalu nowemu nabywcy.

DZIAŁ SZÓSTY
OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

§ 127.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych oraz spółdzielcze prawa do lokali użytkowych, w tym garaży oraz prawa do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania nieruchomości i funduszu remontowego w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię.
Członkowie Spółdzielni o których mowa w ust 1 obowiązani są do spłaty wszelkich należności związanych z uzyskaniem kredytu, w tym i odsetek, zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę zadania inwestycyjnego w części przypadającej na zajmowany lokal.
Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów zalicza się w szczególności koszty wdrożenia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (np. nie zrefundowane koszty związane z określeniem nieruchomości odrębnych – ich podział, scalenie, wydzielenie – koszty określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach itp.).
Właściciele lokali – członkowie Spółdzielni i użytkownicy nie będący członkami, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji, utrzymania nieruchomości wspólnych, funduszu remontowego, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów. Właściciele lokali będący członkami Spółdzielni wnoszą także opłaty na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
Za opłaty o których mowa w ust 1-4 solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni odpowiadają:
stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
odpowiedzialność osób o których mowa w pkt 1 i 2 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 128.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego , własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu są obowiązani uiszczać opłaty, o których mowa w § 127 od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka.

§ 129.

Wysokość opłat jest ustalana na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości jedno-budynkowej lub wielo-budynkowej.
Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

§ 130.

Opłaty wnosi się co miesiąc z góry do 15-go dnia miesiąca. W razie uchybienia tego terminu płatności Spółdzielnia nalicza i pobiera odsetki ustawowe.
O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić członków co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie póĽniej niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
Członkowie Spółdzielni mogą w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym kwestionować uchwały o wysokości opłat, a po wyczerpaniu drogi tego postępowania mogą dochodzić stosownych roszczeń na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrz-spółdzielczego lub sądowego nie zwalnia członków z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.
Członek Spółdzielni nie może samowolnie potrącać należności przysługujących mu od Spółdzielni z należnych od niego opłat za używanie lokalu.

DZIAŁ SIÓDMY
GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 131.

Spółdzielnia prowadzi działalność finansową na zasadach rachunku ekonomicznego w interesie swych członków.
Zasady gospodarki określają ponoszone koszty działalności eksploatacyjnej, funduszu remontu zasobów mieszkaniowych, inwestycyjnej i usług wykonawstwa własnego konserwacyjno-remontowo-budowlanego.
Koszty działalności są pokrywane przychodami operacyjnymi i finansowymi oraz mogą być pokrywane dotacjami według odrębnych przepisów prawnych i dobrowolnymi wpłatami na rzecz poprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Spółdzielnia rozlicza działalność bezwynikowo, tj. różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiąca niedobór lub nadwyżkę łącznie z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, finansowymi i zyskami nadzwyczajnymi przechodzi do rozliczenia na rok następny jako nadwyżka lub niedobór z całokształtu działalności spółdzielni. Różnica ta stanowi rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
Nadwyżka określona w ust 4 może być przeznaczona na zasilenie funduszu remontowego zasobów własnych.
Niedobór określony w ust4 może być pokryty z funduszu zasobowego wolnych środków obrotowych pochodzących z przekształceń w ubiegłych latach praw lokatorskich na własnościowe bądĽ ze zbycia (sprzedaż) lokali mieszkalnych lub użytkowych sfinansowanych uprzednio z funduszu zasobowego spółdzielni.

§ 132.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów społeczno-gospodarczych.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 133.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję księgową i sporządza roczne sprawozdania finansowe według zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z póĽniejszymi zmianami.
Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega badaniu według odrębnych przepisów przez Radę Nadzorczą lub Biegłego Rewidenta.
Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli.
Sprawozdania roczne z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowymi opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Członków., na którym mają być rozpatrywane.Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać.

§ 134.

Fundusze Spółdzielni stanowią:
fundusz udziałów,
fundusz zasobowy,
fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

§ 135.

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
fundusz remontów,
fundusz świadczeń socjalnych,
inne fundusze celowe.

§ 136.

Inne fundusze celowe mogą być tworzone uchwałami Zebrania Przedstawicieli Członków.

§ 137.

Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą z wyłączeniem funduszu świadczeń socjalnych – uregulowanego odrębnymi przepisami.

DZIAŁ ÓSMY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 138.

Postanowienia niniejszego statutu nie naruszają praw już nabytych.

§ 139.

Traci moc Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Reda” w Redzie w brzmieniu ustalonym Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 24.06.1995r. – z późń. zmianami.
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst   jednolity Statutu uchwalonego Uchwałą   ZPCz   Nr 16 z dnia    17.06.2003r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 5 z dnia 08.06.04r. i Uchwałą   Nr 6
z dnia 7.06.06r. oraz Uchwałą Nr 1 z dnia   29.11.07r.
 
 
STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
“REDA” W   REDZIE
 
 
 
                                                          DZIAŁ PIERWSZY
                                                POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
                                           Rozdział 1. Postanowienia wstępne
                                                                    §   1.
1.    Spółdzielnia nosi nazwę : Spółdzielnia Mieszkaniowa “REDA” zwana dalej  Spółdzielnią.
                                                                    §   2.
1.    Siedzibą Spółdzielni jest miasto Reda.
2.    Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.
                                                                     §   3.
Spółdzielnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r.
Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z póżn.zm.), zwanej “Prawem
spółdzielczym” ( w skróceniu “Pr. Spółdz.”) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4 , poz. 27, zwanej w skróceniu: “u.s.m.”, nr 54, poz. 572;
69 poz. 724, z 2002 nr 240 poz. 2058) i innych ustaw.
                                                                        § 4.
Spółdzielnia   może zakładać związki spółdzielcze i przystępować do takich   związków
z   poszanowaniem   zasad określonych w Prawie spółdzielczym, uczestniczyć w spółkach
cywilnych i handlowych   oraz   zawierać umowy o współpracy z   innymi   osobami.
– 2 –
                                Rozdział 2. Cel i przedmiot działalności Spółdzielni
 
                                                                       § 5.
Celem   Spółdzielni   jest zaspokajanie   potrzeb   mieszkaniowych członków i   ich rodzin,
a   także   ich   potrzeb gospodarczych i kulturalnych oraz innych   potrzeb   bytowych.
                                                                        § 6.
1.    Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
         spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali
         mieszkalnych,
     2)budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej
        własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
        przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach
        wielostanowiskowych.
     3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz
         członków własności tych domów lub ustanowienia własnościowych praw do tych domów,
4)   udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub
          domów jednorodzinnych,
5)   budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży
          znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
2.    Ponadto Spółdzielnia może:
1)   zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków,
2)   zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami
tych nieruchomości,
3)    nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
4)    prowadzić zakłady produkcji pomocniczej, zakłady budowlano-remontowe i pogotowie
spółdzielcze,
5)   budować lub nabywać domy mieszkalne, lokale użytkowe, urządzenia i budynki oraz
budowle pomocnicze, gospodarcze i inne niezbędne dla realizacji tych celów,
6)    wydzierżawiać członkom i innym osobom grunty stanowiące jej własność lub
 będące w jej użytkowaniu wieczystym,
7)    zaciągać kredyty, również w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym na realizację
przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych Spółdzielni,
3.    Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność
ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 5.
4.    Prowadzi zakłady produkcji pomocniczej i remontowo-budowlane,
5.    Prowadzi działalność społeczno-wychowawczą.
– 3 –
 
                                                          DZIAŁ DRUGI
 
                                            CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI
 
                               Rozdział 1. Powstanie członkostwa w Spółdzielni.
 
                                                                   § 7.
1.    Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, choćby nie miały zdolności do
czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.    Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że
przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje
spółdzielnia.
3.    Członkami Spółdzielni mogą być także osoby prawne, jednakże nie może im
przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
                                                                   § 8.
1.    Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji, która pod
rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez
przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko
oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę
i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów oraz   dane dotyczące wkładów.
2.    W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych
zawartych w deklaracji.
                                                                   § 9.
O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd mając na uwadze
możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych w ramach programu budownictwa
mieszkaniowego.
– 4 –
                                                                     § 10.
1.    Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut są członkami Spółdzielni od chwili
 jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się
członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
2.    Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu
lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów
lub wkładów.
3.    Uchwała  Zarządu w sprawie przyjęcia do Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu
miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być
zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się
do Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o
uchwale. Zawiadomienie to powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie
o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.
4.    Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej
zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia
uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
                               Rozdział 2. Prawa i obowiązki członków Spółdzielni.
                                                                       § 11.
1.    Członkowi Spółdzielni przysługuje:
 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni
 2) prawo do pełnego korzystania z wszelkich świadczeń Spółdzielni,
 3) prawo zgłaszania wniosków w sprawach związanych z przedmiotem działania
     Spółdzielni w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej
     i społeczno-wychowawczej w granicach uwarunkowań finansowych Spółdzielni.
 4) prawo otrzymywania informacji o sposobie załatwienia wniosków   w pkt. 3.
2.    Ponadto członek Spółdzielni ma prawo do:
 1) zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności,
     lokalu lub własnościowego prawa do lokalu,
 2) zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego
     lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3) żądania zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego i użytkowego,
 4) udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu ,
– 5 –
5)   korzystania wraz z osobami z nim zamieszkałymi ze wspólnych pomieszczeń i
          urządzeń Spółdzielni oraz jej usług,
6)   a/ otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni
    i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań
    finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
b/ koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i
    regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni
    wnioskujący o ich otrzymanie.
c/ statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów
    spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być
    udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
d/ odpłatność za odpisy określa Rada Nadzorcza.
7)   odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach
 między członkiem a Spółdzielnią,
8)   żądania, w trybie przewidzianym w statucie, zwołania Walnego Zgromadzenia,
9)   otrzymania, z poszanowaniem zasad określonych w statucie, informacji o czasie, miejscu
i porządku obrad Walnego Zgromadzenia ,
     10)zaskarżania do sądu powszechnego uchwał Walnego Zgromadzenia   z powodu ich
          niezgodności z przepisami prawa lub statutu.
                                                                       § 12.
Członek Spółdzielni jest zobowiązany do:
1)   przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2)   wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów,
3)   wniesienia wkładu mieszkaniowego , wkładu budowlanego lub garażowego,
4)   niezwłocznego zawiadamiania Spółdzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji.
członkowskiej oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem,
5)   terminowego uiszczania opłaty za używane lokale oraz wydatków związanych
z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
6)   przejawiania troski o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowania i zabezpieczenia
jej mienia,
7)   utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie technicznym,
8)   przystąpienia w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia
odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy członek Spółdzielni zgłosi żądanie,
o którym jest mowa w art. 39 ust. 1 u.s.m.
9)   korzystania wraz z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń
wspólnych w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym członkom,
10)             zezwolenia – na żądanie Spółdzielni – na wejście do lokalu w razie konieczności sporządzenia
    przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego , przeprowadzenia konserwacji, remontu,
     modernizacji, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, wyposażania budynku,
    jego części oraz poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia lub instalacje – w tym
    niezwłocznie w razie awarii.
11)             uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.
– 6 –
                                           Rozdział 3.    Opłaty członkowskie.
                                                                     § 13.
1.Wysokość wpisowego i udziału wynosi po ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu
   za pracę (Dz.U.Nr 200, poz.1679, z 2004 r. Nr 240, poz.2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
   poz.1314).
2.W przypadku śmierci członka,  pozostałym po nim małżonkowi i zstępnym wysokość
   wpisowego i udziału obniża się o 70%.
                                                                    § 14.
Członek Spółdzielni – osoba fizyczna ubiegający się o lokal mieszkalny, użytkowy, garaż lub
 miejsce postojowe obowiązany jest zadeklarować co najmniej 1 udział, a członek Spółdzielni
osoba prawna – co najmniej 5 udziałów.
                                                                      § 15.
1.    Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do Spółdzielni
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
Nie wpłacenie wpisowego lub udziałów w ustalonym terminie stanowi podstawę do
wykluczenia ze Spółdzielni.
                                                                       § 16.
1.    Wpisowe nie podlega zwrotowi.
2.    W deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni członek
może wskazać osobę, której Spółdzielnia po jego śmierci obowiązana jest wypłacić
udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
                                                                       § 17.
W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały byłemu członkowi lub osobie
przez niego wskazanej. Zwrot kwoty wpłaconej na udziały powinien być dokonany
równocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
– 7 –
                                     Rozdział 4. Ustanie członkostwa w Spółdzielni.
 
                                                                      § 18.
Członkostwo w Spółdzielni ustaje w razie:
1)   wystąpienia,
2)   wykluczenia,
3)   wykreślenia z rejestru członków,
4)   śmierci członka albo ustania osoby prawnej.
                                                                        § 19.
1.    Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem
złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
2.    Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
3.    Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie
okresu wypowiedzenia.
                                                                      § 20.
1.    Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy
dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami  statutu
lub zasadami współżycia społecznego.
2.    Podstawę wykluczenia może stanowić w szczególności:
1) świadome działanie na szkodę Spółdzielni, a zwłaszcza niszczenie jej mienia lub
    innego mienia, którym zarządza Spółdzielnia,
2) nie wpłacenie  w terminie wpisowego lub zadeklarowanego udziału, zaleganie
    z zapłatą opłat i wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzy-
    maniem nieruchomości oraz w innych kosztach zarządu za co najmniej trzy okresy
    płatności,
3) nie wpłacenie w ustalonym terminie wymaganego wkładu mieszkaniowego lub
    budowlanego,
4) systematyczne niewypełnianie obowiązków statutowych lub poważne naruszenie
    postanowień statutu, regulaminów lub innych uchwał organów Spółdzielni,
5) niewłaściwe korzystanie z lokalu, dewastowanie go, dokonywanie zmian jego
    przeznaczenia oraz innych zmian bez uzyskania przewidzianego prawem pozwolenia,
6) poważne wykroczenie przeciwko zasadom współżycia społecznego,
– 8 –
 7)świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,
 8)złośliwe lub uciążliwe naruszanie spokoju i porządku w miejscu zamieszkania,
 9)utrata wkładu lub prawa do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym.
                                                                       § 21.
Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych
może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków,
a zwłaszcza w razie zbycia prawa do lokalu.
                                                                       § 22.
1.    Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym
nastąpiła śmierć.
2.    Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.
                                                                      § 23.
1.    Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek
Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.
2.    Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia
Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub
     wykreślenia. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na siedem dni
    przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia
     wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek
     bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka
     zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
                                                                       § 24.
Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi
zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie
i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni
od podjęcia decyzji i doręcza członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. W tym ostatnim wypadku mają zastosowanie
przepisy § 29.
– 9 –
                                                                       § 25.
Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popierania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało
złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
                                                                        § 26.
1.    O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie
 pod wskazanym przez niego adresem, na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Jeżeli zainteresowany, prawidłowo powiadomiony o terminie nie przybędzie, to Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.
2.    O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się   powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie   powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
                                  Rozdział 5. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
 
                                                                  § 27.
1.    Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego
organu bezpośrednio wyższego.
2.    Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, powinny
być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana
w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd
zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
3.    Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o prawie odwołania
się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania
tego terminu.
– 10 –
                                                                    § 28.
1.    Odwołanie od uchwały Zarządu  rozpatruje Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu
3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Odpis uchwały Rady Nadzorczej wraz z jej
uzasadnieniem Spółdzielnia zobowiązana jest doręczyć członkowi w terminie 14 dni
od jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
2.    Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej doręczenia z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu , jeżeli
zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
3.    Uchwała Walnego Zgromadzenia   jest w postępowaniu   wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie 14 dni od
daty jej podjęcia.
                                                                     § 29.
1.    Uchwały organów Spółdzielni, których doręczenie przewiduje statut, powinny być
doręczone członkom pisemnie listami poleconymi lub za pokwitowaniem.
2.    Spółdzielnia doręcza członkom pisma na wskazany przez członka adres do akt
członkowskich. Pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany
adresu lub nie odebrane mimo próby doręczenia listem poleconym
uważa się za doręczone prawidłowo. W takim wypadku dniem doręczenia jest dzień
zwrotu przesyłki przez pocztę.
                                                                     § 30.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu,
jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi
okolicznościami.
– 11 –
                                                        DZIAŁ   TRZECI
 
                                                ORGANY SPÓŁDZIELNI
 
                                             Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 
 
                                                                      § 31.
Organami Spółdzielni są:
1)   Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej,
2)   Rada Nadzorcza,
3)   Zarząd.
                                                                  § 32
Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w § 31 dokonywane są
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka
organu następuje także w głosowaniu tajnym.
                                                                       § 33.
Kandydaci do Zarządu lub Rady Nadzorczej, przed umieszczeniem ich nazwisk na
kartach wyborczych, składają oświadczenia, że nie naruszają zakazu konkurencji,
o których mowa w § 73 statutu.
                                                                        § 34.
Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę oddanych głosów.
                                                                        § 35.
Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, przy wyborach do organów i przy
podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy
oddane za i przeciw uchwale (kandydatowi).
– 12 –
                                                                     § 36.
Członkowie osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie mogą
być członkami organów Spółdzielni. W walnym Zgromadzeniu biorą udział przez swoich
przedstawicieli.
                               Rozdział 2.   Walne Zgromadzenie
     
                                                                     § 37.
1.    Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest najwyższym organem.
2.    Gdy liczba członków Spółdzielni przekracza 500 – Walne Zgromadzenie Spółdzielni
może być podzielone na części. Zasady zaliczania członków do poszczególnych
części walnego zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza z tym, że nie można zaliczyć
członków uprawnionych do lokali w obrębie jednej nieruchomości do różnych
części walnego zgromadzenia.
3.    Zarząd zwołuje walne   zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po
upływie roku obrachunkowego.
4.    Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:
1)rady nadzorczej,
2)przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków.
5.    Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem
celu jego zwołania.
6.    W przypadku wskazanym w ust.4 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie,
aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia
jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.
7.    O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia
się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia
walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o
miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą
przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
dokumentami.
8.    Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób
określony w ustawie.
9.    Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
10.              Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części
walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby
członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji
spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej
spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co
najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
Kwalifikowana większość głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał o zmianie statutu,
połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią, odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/ 3 głosów.
                                                                  – 13 –
11.              Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części maja prawo zgłaszać: zarząd,
rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku
tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego
zgromadzenia lub  jego pierwszej części.
12.              Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.11
w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego
pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być
poparty przez co najmniej 10 członków.
13.              Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni
przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
14.               Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia
pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych
przez członków spółdzielni.
15.              Zawiadomienie o którym mowa w ust.7 uważa się za skutecznie doręczone jeżeli
zostało wysłane na adres członka znany Spółdzielni, lub doręczone przez posłańca
i pokwitowane przez członka spółdzielni, członka jego rodziny, innego domownika lub
najemcę lokalu.
§ 38 – uchyla się
                                                                 § 39.
W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym,
członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,
związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne  zaproszone osoby.
                                                                    § 40.
Do wyłącznej właściwości   Walnego Zgromadzenia   należy:
1)   uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej
i kulturalnej,
2)   rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium
członkom Zarządu,
3)   rozpatrywanie wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego z działalności
Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4)   podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
5)   podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych
oraz występowania z nich,
6)   oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7)   podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub
jej likwidacji,
8)   rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał podjętych
przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji,
                                                               -14-
9)   uchwalanie zmian Statutu,
10)             podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze
związku oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie,
11)             wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
12)             uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i   Rady Nadzorczej,
13)             wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
§ 41 – uchyla się
§ 42 – uchyla się
§ 43 – uchyla się
§44 – uchyla się
                                                                  § 45.
Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia
z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu; na tej
samej podstawie uchwałę zaskarżyć może również Zarząd Spółdzielni. Prawo zaskarżenia
uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi,
którego uchwała dotyczy.
                                                                 § 46.
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał   przez Walne Zgromadzenie
określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
                                                                § 47.
1.    Obrady   Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub
inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2.    Walne   Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego   Zgromadzenia.
3.    Z obrad   Walnego   Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
i sekretarz.
4.    Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.
5.    Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
– 15 –
                                                Rozdział 3. Rada Nadzorcza
 
                                                                   § 48.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
1.    Rada Nadzorcza składa się z   7 – 9   osób wybranych przez   Walne Zgromadzenie
spośród członków Spółdzielni.
2.    Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana
osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną
3.    W terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 5 członków spółdzielni.
Kandydat powinien przed upływem tego terminu stawić się osobiście w spółdzielni
i złożyć pisemną zgodę na kandydowanie i oświadczenie o nieprowadzeniu działalności
konkurencyjnej wobec spółdzielni – zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
                                                                   § 49.
1.W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby:
1)będące z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
   w linii prostej,
2)będące pracownikami spółdzielni
2.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
                                                                  § 50.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia
do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.
                                                                  § 51.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1)   odwołania większością   2/3   głosów przez Walne Zgromadzenie,
2)   pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3)   ustania członkostwa w Spółdzielni,
4)   odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.
5)   z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
                                                                  § 52.
Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w formie
miesięcznego ryczałtu – bez względu na ilość posiedzeń –w wysokości 25% dla przewodniczącego, 20% dla przewodniczących komisji rady i 15% dla pozostałych członków rady minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
– 16 –
                                                                     § 53.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1)   uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej,
2)   nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywania okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych
     ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
     c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów
         Spółdzielni  i jej członków,
3)   podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4)   podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych
oraz występowania z nich,
5)   zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6)   składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności
wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
7)   podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią
a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu
oraz reprezentowania Spółdzielni, przy takich czynnościach .
Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
8)   wybór i odwołanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
w tym prezesa i jego zastępcy,
9)   uchwalenie regulaminu Zarządu,
10)             rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku
członkostwa,
11)             zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie.
12)             podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub
wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
13)             uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz nadzór nad wykonaniem zadań polustracyjnych
14)             uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15)             podejmowanie uchwał w związku z badaniem sprawozdania finansowego pod względem
rzetelności i prawidłowości,
16)             uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi
Spółdzielni,
17)             uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalanie wysokości wkładów na
lokale mieszkalne, użytkowe ( w tym garaże) i domy jednorodzinne
18)             uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków
19)             uchwalanie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno-finansowych inwestycji
realizowanych w celu sprzedaży mieszkań,
20)             uchwalanie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku
domowego i współżycia mieszkańców,
21)             uchwalanie regulaminu   określającego zasady uczestnictwa w wydatkach związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,
22)             uchwalanie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez
Spółdzielnię,
                                                                  -17-
23)             uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia,
24)             określanie lokali do wynajmowania i określanie kryteriów wyboru najemców,
25)             podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych
z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
26)             wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
27)             ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeśli powództwo
o uchylenie uchwały   Walnego Zgromadzenia   wytoczy Zarząd Spółdzielni.
                                                                      § 54.
1.    Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszystkich sprawozdań i wyjaśnień,
przeglądać księgi oraz dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2.    Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
                                                                § 55
1.    Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie
jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia       
w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3.    Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków
Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
                                                                      § 56.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą
uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.
                                                                     § 57.
1.    Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład
którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
2.    Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
                                                                    § 58.
Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeb
inne komisje stałe lub czasowe.
                                                                   § 59.
Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania
i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa
regulamin uchwalony przez   Walne Zgromadzenie.
                                                                    -18-
                                                      Rozdział 4. Zarząd.
                                                                  § 60.
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
                                                                  § 61.